STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY KÝ HIỆU LỰC ĐẾN NGÀY CẬP NHẬT FILE LINK
1 Giấy đăng ký kinh doanh Phòng ĐKKD tỉnh Đồng NaI 02/07/2018 Tải về tại đây
Quyết định duy trì chứng nhận ISO 22000:2018 – Lần 1 Công ty TNHH Chứng nhận IQS Tải về tại đây
2 Quyết định duy trì chứng nhận ISO 22000:2018 – Lần 2 Công ty TNHH Chứng nhận IQS 07/07/2022 Tải về tại đây
3 Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm Chi cục PTNT & QLCL Nông lâm Thủy sản 14/10/2020 14/10/2023 20/4/2023 Tải về tại đây
4 Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh Đồng Nai năm 2017 UBND tỉnh Đồng Nai 17/1/2018 Tải về tại đây
5 Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 Hội doanh nghiệp Hàng Việt nam Chất lượng cao 7/2/2018 Tải về tại đây
6 Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019 Hội doanh nghiệp Hàng Việt nam Chất lượng cao 20/2/2019 Tải về tại đây
7 Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 Hội doanh nghiệp Hàng Việt nam Chất lượng cao 9/6/2020 Tải về tại đây
8 Chứng nhận OCOP 4 sao: Bánh sữa Sầu riêng UBND tỉnh Đồng Nai 18/11/2020 18/11/2023 Tải về tại đây
9 Chứng nhận OCOP 4 sao: Kẹo sữa mềm Long Thành UBND tỉnh Đồng Nai 18/11/2020 18/11/2023 Tải về tại đây
10 Chứng nhận OCOP 4 sao: Bánh sữa nguyên chất Long Thành UBND tỉnh Đồng Nai 18/11/2020 18/11/2023 Tải về tại đây
11 Chứng nhận OCOP 4 sao: Kẹo sữa mềm UBND tỉnh Đồng Nai 18/11/2020 18/11/2023 Tải về tại đây
12 Chứng nhận OCOP 4 sao: Bánh sữa nguyên chất UBND tỉnh Đồng Nai 18/11/2020 18/11/2023 Tải về tại đây
13 Chứng nhận OCOP 4 sao: Kẹo sữa mềm Socola UBND tỉnh Đồng Nai 18/11/2020 18/11/2023 Tải về tại đây
14 Bảng giá bán lẻ Phòng Kinh doanh 01/03/2023 Có thông báo mới Tải về tại đây
15 Bảng giá Đại lý Phòng Kinh doanh 01/03/2023 Có thông báo mới Tải về tại đây
16 Thông báo về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế tỉnh Đồng Nai 01/04/2022 Tải về tại đây